Rudolf Starý - Nakladatelství Sagittarius

Rudolf Starý - Sagittarius
Nakladatelství Sagittarius:
Hlavní náplní vydavatelské činnosti nakladatelství byla edice Astropsychologie, v níž vycházely knihy současných astrologů, kteří obohacují tradiční astrologii o poznatky hlubinné psychologie, především Jungovy komplexové (archetypové) psychologie.

WWW: www.sagittarius-rs.cz

Nakladatelství Sagittarius
Nakladatelství Sagittarius
ukončilo 31. prosince 2022 svou činnost.
Zapomeňte!

Dosud neprodané knihy jsou na požádání zdarma k dispozici (za poštovné a balné) u neziskové organizace

Spolek pro šíření astropsychologické literatury Sagittarius:
www.astropsychologie-sagittarius.cz

Seznam nabízené literatury:

Astrologické
Slunce
Liz Greenová - Astrologické Slunce
Astrologická
Luna
Astrologie
v poradenské praxi
Horoskop
mého dítěte
Partnerské
horoskopy
Prométheus
a Uran
Zděděné
horoskopy

Rudolf Starý - Autorské črty
Kyklop SagittariusAutorské knihy Rudolfa Starého
Rok
Rudolf Starý - POZNÁMKOVÝ BLOK (Zpozdilé úvahy)

POZNÁMKOVÝ BLOK (Zpozdilé úvahy)

Zpozdilé úvahy, uveřejněné na tomto webu, jsou dodatkem ke knize Poznámkový blok (Rozličnosti).

Zabývají se důsledky jednostranného vývoje novověkého myšlení, které dnes postihují hlavně děti – a jejich pečující rodiče.
Vyplývá z toho, že pokračovat v dosavadním způsobu života bez odpovídající „metanoia“ – změny smýšlení vede k pocitu beznaděje, která je o to horší, že vzniká bez zjevné příčiny.
2023

Rudolf Starý - POZNÁMKOVÝ BLOK (Rozličnosti)

POZNÁMKOVÝ BLOK (Rozličnosti)

Kosmologicko-náboženská tématika
Jungova Anima (Iša v pojetí A. de Souzenelle) v psychice muže jako klíčový moment individuace
Pythágorovská čísla a axiom Marie Prorokyně
Jungovo „nevědomí“ mezi Buberovým „zatměním Boha“ a „temnotou Boží“
Mentální schizma novověkého člověka na pozadí asymetrie Pravé a levé hemisféry.
2023

Rudolf Starý - Starožitnosti

Starožitnosti

Klíčové pojmy Jungovy psychologie - nevědomí, archetyp, komplex, Svébytí (das Selbst), Stín, Anima, Animus, synchronicita, Posvátno - se zrodily nebo byly znovu objeveny na základě "osobní rovnice pozorovatele".
Při nekritickém používání jim hrozí nebezpečí, že se z nich stanou odtažité a zbytnělé substance (hypostáze). Tato kniha je pokusem oživit jejich původní fenomenologický význam.
2019

Rudolf Starý - Barevné odlesky

Barevné odlesky

Kniha navazuje na předcházející řadu Podobností a Pozdního sběru.
Rozjímání nad nejrůznějšími tématy v rámci "péče o duši".
2017

Rudolf Starý - Pozdní sběr

Pozdní sběr - Hermeneutické črty

Příležitostné úvahy o nejrůznějších existenciálních tématech se zaměřením na jejich výklad.
2015

Rudolf Starý - Podobnosti III

Podobnosti III - Astropsychologická hermeneutika

Třetí, závěrečná část hermeneutických textů, jejichž hlavním tématem je vztah Jungovy psychologie a náboženství.
2012

Rudolf Starý - Podobnosti II

Podobnosti II - Astropsychologická hermeneutika

Hlavními tématy jsou předpojatost jako přirozený důsledek vzájemné podmíněnosti vnímajícího a vnímaného, význam imaginace v Jungově psychologii, jednota, dvojjedinost a dvojnost na pozadí novoplatónského modelu světa, axiom Marie Prorokyně z hlediska kristovského paradigmatu individuace, otázka, zda má žena duši, kruciální téma "vyvolávání skutečnosti" ad. Součástí knihy jsou také vybrané kazuistiky z astropsychologie. Nechybějí ani črty k obveselení a závěr knihy tvoří obligátní Prostořekosti.
2009

Rudolf Starý - Podobnosti

Podobnosti I - Astropsychologická hermeneutika

Zkusmý pohled na svět z hlediska hermetického (analogického) způsobu myšlení, a to v perspektivě jungovské psychologie a s využitím astrologické symboliky. Kniha obsahuje přednášky, esejistické črty a krátké reflexe na nejrůznější aktuální témata. Ústřední otázkou je možnost obnovení vertikálního prožívání světa pomocí Jungovy archetypové psychologie, jež podle názoru autora navazuje na hermetické (novoplatónské) myšlení antiky a středověku.
2005

Rudolf Starý - Sedm jungovských rozhovorů (1988 - 1991)

Sedm jungovských rozhovorů (1988 - 1991)

Tyto rozhovory vycházely původně v časopisu Prostor. Dotazovaným účastníkem rozhovorů byla v duchu hermetických hříček fiktivní postava doc. Karla Krejzy z neméně fiktivního Ústavu pro astrologii a společenský výzkum.
2004

Rudolf Starý - Cheirón, asklepiovská medicína a jungovská psychologie

Cheirón, asklepiovská medicína a jungovská psychologie

Příčný pohled jungovskou psychologií, řeckou mytologií a astrologií na některé aktuální otázky soudobého myšlení a procesu individuace.
2000

Rudolf Starý - Filmová hermeneutika

Filmová hermeneutika

Výbor z filmových recenzí 1981 - 1994 s uvodní studií O hermeneutice
1999

Rudolf Starý - Potíže s hlubinnou psychologií

Potíže s hlubinnou psychologií

Autor se zabývá z hlediska Jungovy analytické psychologie světonázorovými předsudky dnešní doby, a především polemizuje s racionalistických a objektivistickým redukcionismem. Studie, která vznikla už v první polovině osmdesátých let, objasňuje základní termíny a přístupy, kterými jungovská psychologie uchopuje psychický život jednotlivce a společnosti.
1990


Překlady knih - Astropsychologie
Howard Sasportas - Astrologické domy a Ascendent

Astrologické domy a Ascendent

Howard Sasportas
Autor, přední astrolog z londýnského Střediska pro psychologickou astrologii, podává v knize charakteristiku jednotlivých domů horoskopu, rozebírá je z hlediska nejrůznějších uskupení (rohové, následné, padající atd.), formuluje základní principy výkladu domů a vyjmenovává nejdůležitější atributy Ascendentu v jednotlivých znameních. Kniha obsahuje rovněž stručnou informaci o různých systémech dělení domů.

Liz Greeneová - Saturn

Saturn - Nový pohled na starého ďábla

Liz Greeneová
2. vydání
Dnes již klasické dílo psychologické astrologie. Charakteristika Saturna podle živlů a domů, výklad aspektů Saturna k ostatním planetám a Saturn v synastrii.

Markus Jehle - Astrocykly

Astrocykly - Jak můžeme utvářet svou budoucnost

Markus Jehle
Ve své nejnovější knize ukazuje M. Jehle, jaké nejvýznamnější planetární cykly a konstelace se vytvoří mezi lety 2010 až 2020. Jsou to mj. Pluto v Kozorohu (2008–2024), Saturn ve Vahách (2009–2012), ve Štíru (2012–2015) a ve Střelci (2014–2015), cyklus Saturn/Uran (1988–2032), Uran v Beranu (2010–2019), kvadrát Uran/Pluto a Saturn/Pluto atd.
Autor nejprve stručně charakterizuje jednotlivé konstelace a v souvislosti s nimi si klade vždy několik zásadních otázek, jak bychom na ně mohli reagovat a podílet se ta na utváření své budoucnosti.

Jako motto své studie si Markus Jehle zvolil aforismus Antoina de Saint Exupéryho: "Neměli bychom chtít předvídat budoucnost, nýbrž měli bychom ji umožnit."

Klemens Ludwig - Horoskop mého dítěte

Horoskop mého dítěte

Klemens Ludwig
Příručka umožňující rodičům lépe poznat své děti, a to i těm, kteří jsou v astrologii nováčky. Autor jim nabízí srozumitelný a logicky uspořádaný systém, pomocí něhož mohou objevovat jednotlivé vlastnosti a sklony dítěte a rozvíjet jeho individuální osobnost. Hlavní pozornost je věnována Luně a jejímu postavení ve znameních horoskopu. Za klíčové body dětského horoskopu označuje autor Dračí ocas, IC a AC. Součástí výkladu jsou i ostatní osobní planety a transsaturnské planety, vliv transitů na vývoj dítěte a synastrie rodičů a dětí.

Markus Jehle - Astrologie v poradenské praxi

Astrologie v poradenské praxi

Markus Jehle
Podnětná a svěže napsaná příručka určená nejen pro astrology, kteří poskytují konzultace, ale i pro všechny zájemce o astrologii, kteří chtějí proniknout do tajemství výkladu horoskopu. Autor rozčlenil látku podle témat vztahujících se k jednotlivým planetám a jejich vzájemným aspektům (např. Pluto/Slunce, Pluto/Luna atd.) a stručně naznačuje, s čím se lidé, kteří mají tato témata ve svém horoskopu, musí v životě vyrovnávat a jjaké možnosti se jim nabízejí.

Beatrix Braukmüller - Zděděné konstelace v horoskopu

Zděděné konstelace v horoskopu

Beatrix Braukmüller
Autorka se ve své knize zabývá dosud nedostatečně zpracovanou tématikou dědičnosti konstelací v horoskopech druhé až čtvrté generace. Vymezuje nejprve význam rodičovských symbolů v horoskopu, především Slunce a Luny, a aspektů, které vytvářejí s ostatními planetami horoskopu. Na příkladu anglické královské rodiny pak ukazuje, jak se určité aspekty prolínají horoskopy několika generací. V další části knihy uvádí v podrobnějším rozboru několik příkladů ze své konzultační praxe.

Markus Jehle - Partnerské horoskopy

Partnerské horoskopy

Markus Jehle
M. Jehle se v této knize zabývá problematikou, která se tradičně označuje jako synastrie a spočívá v aspektovém porovnávání dvou (partnerských) horoskopů. Autor nejprve probírá témata jednotlivých planet ve formě: Slunce partnera v tvém 1., 2. atd. domě, dále Slunce partnera v aspektu na tvé Slunce, Lunu, Merkura atd. Další kapitolu knihy tvoří charakteristika Venuše a Marta ve znameních zvěrokruhu: Venuše v Beranu, Venuše v Býku atd. Třetí část knihy obsahuje praktické pokyny pro výklad horoskopu ve formě relevantních otázek.

Liz Greenová - Astrologické Slunce

Astrologické Slunce

Liz Greenová
LIZ GREENEOVÁ se ve svém výkladu astrologického významu Slunce opírá především o Apollóna jako nositele Slunce v řecké mytologii. Zabývá se jeho jednotlivými rysy a vlastnostmi a na vybraných příkladech ukazuje, jak se projevují v postaveních Slunce v horoskopech našich současníků. Přitom se soustřeďuje hlavně na aspekty Slunce s vnějšími planetami – Plutem, Neptunem a Uranem.

Gabriel E. Affentranger - Neaspektované planety

Neaspektované planety

Gabriel E. Affentranger
Podle údajů autora této knihy asi 5- 15% horoskopů obsahuje jednu nebo více neaspektovaných planet. Přesto dosud neexistuje speciální monografie věnovaná tomuto problému. Autor podává nejprve obecnou charakteristiku neaspektovaných planet, jejich základní rysy a způsob projevu. Následuje výklad jednotlivých neaspektovaných planet (Slunce, Luna atd.) včetně typického příkladu a seznamu známých osobností s příslušnou neaspektovanou planetou. Knihu uzavírají autorovy návrhy na integraci odloučených planet do celkové osobnosti člověka.

Darby Costellová - Astrologická Luna

Astrologická Luna

Darby Costellová
Autorka působí ve Středisku psychologické astrologie v Londýně, jejímž vedoucím je Liz Greeneová. Kniha vznikla na základě přednášek pořádaných v rámci výuky tohoto střediska. Autorka věnuje pozornost mýtům, jimiž je Luna opředena a jež jí dodávají archetypický význam. Rozebírá postavení Luny ve čtyřech živlech, její postavení v domech a aspekty Luny k ostatním planetám. Všímá si rovněž transitů planet přes Lunu a progresivní Luny.

Richard Tarnas - Prométheus a Uran

Prométheus a Uran

Richard Tarnas
Autor je docentem filosofie a psychologie na Kalifornském institutě integrálních studií, kde spolu se Stanislavem Grofem vede kurs Psýcha a kosmos. Ve své knize přichází s myšlenkou, že význam planety Uran koresponduje spíše s mýtickou postavou Prométhea než s bohem Úranem řecké mytologie. pro tuto svou hypotézu přináší množství zajímavých a přesvědčivých příkladů z oblasti vědy, techniky, literatury a umění. Jeho neobyčejně podnětná studie je určena nejen astrologům, ale také zájemcům o širší souvislosti vesmíru a lidské kultury z hlediska hermetické zásady ”Jak nahoře, tak i dole”.
Pokud si někdo klade otázku, zda astrologie opírající se o jungovské pojetí synchronicity může přinášet relevantní poznatky z dějin lidské kultury, je tato Tarnasova kniha nejvhodnějším úvodem do vážného studia současné astrologie.

Liz Greeneová - Transity a progrese v individuálním horoskopu

Transity a progrese v individuálním horoskopu

Liz Greeneová
Kniha vznikla na základě přednášek v londýnském Středisku pro psychologickou astrologii. Autorka rozlišuje tři roviny, na nichž se transity a progrese projevují: rovinu významu (teleologickou rovinu), emocionální rovinu a materiální rovinu. Klade si rovněž otázku, kdy ve skutečnosti k těmto projevům dochází a jak souvisejí vnější události s jejich vnitřním prožíváním. Na příkladu několika horoskopů ukazuje, jak lze pracovat s transity a progresemi v individuálním horoskopu.

Hermann Meyer - Astrologie a psychologie

Astrologie a psychologie

Hermann Meyer
Autor, přední mnichovský astrolog, podává v knize úvod do současné psychologické astrologie. Kromě výkladu dvanácti kosmických principů v korespondenci se základními lidskými schopnostmi se zabývá rovněž otázkou, jak se vymanit ze stísňujícího vlivu Saturna v aspektaci k jednotlivým planetám.

Howard Sasportas - Planety a znamení v domech horoskopu

Planety a znamení v domech horoskopu

Howard Sasportas
Nepostradatelná příručka pro výklad horoskopu pro začátečníky i pokročilé. Autor v ní podává stručnou charakteristiku postavení jednotlivých planet a znamení v domech horoskopu (Slunce v 1.-12. domě atd.); všímá si rovněž významu lunárních uzlů a pravděpodobných korespondencí Cheirona. Kniha je zakončena případovou studií, která je modelovou ukázkou výkladu horoskopu, jak ji provádí současná psychologická astrologie.

Erin Sullivanová - Venuše

Venuše - Planeta lásky a tvořivosti

Erin Sullivanová
Přední astroložka patřící do okruhu londýnského Centre of Psychological Astrology rozebírá ve své knize širší souvislosti mytologie Eróta a Afrodíty/Venuše, především ve vztahu k lásce a tvořivosti.

Markus Jehle - Transity planet

Transity planet - Tvůrčí astrologie pro pokročilé

Markus Jehle
Autor nejprve obecně charakterizuje transity jednotlivých planet a pokračuje výkladem transitů jednak v domech horoskopu, jednak v aspektech k planetám radixu. Naznačuje vždy první tři možnosti, jež transit nabízí, a ukazuje, jaké to má důsledky, jestliže zůstane nevyužit. Svěže napsaná pomůcka vybízející k tvůrčímu přístupu k astrologii.

Lianella Livaldi-Launová - Lilit - setkání s bolestí

Lilit - setkání s bolestí

Lianella Livaldi-Launová
Autorka, italská astroložka, podává v knize své pojetí Černé Luny označované jako Lilit. Vychází z jejího mytologického významu a na základě mnoha zajímavých příkladů ukazuje význam tohoto citlivého bodu při výkladu horoskopu. Kniha je doplněna efemeridami Lilit pro období 1900-2049.

Sagittarius - Astrologický sborník 2002

Astrologický sborník 2002

Články – interview – případové studie – astrologické etudy – nová témata v astrologii – astrologie a homeopatie – astrologie a film – recenze – inzeráty.

Liz Greeneová - Duše a vesmír

Duše a vesmír

Liz Greeneová
Známá jungovká psychoterapeutka a astroložka se v této knize věnuje rozboru mezilidských vztahů a používá k tomu základních pojmů jungovské psychologie (psychické funkce, Stín, Anima, Animus) v korespondenci s astrologickou symbolikou.


Překlady knih - Jungiana
Ernst Aeppli - Psychologie snu

Psychologie snu

Ernst Aeppli
Dnes již klasická práce švýcarského psychologa, žáka a spolupracovníka C. G. Junga, ERNSTA AEPPLIHO (1892–1954) je založena na poznatcích moderní hlubinné psychologie a je zasvěceným úvodem do výkladu snů. Je určena těm, kdo se chtějí ze svých snů dozvědět o sobě a svých životních problémech to, co v denním shonu uniklo jejich vědomí. Autor v úvodu píše: „Většina lidí mívá sny; ale jen málokdo chápe jejich smysl. Těm, kdo se snaží vědomě utvářet svůj život, a nechtějí přitom opomíjet sny jako důležitá sdělení své psýchy, přichází na pomoc tato kniha, aby jim poskytla základní poučení o tom, co je to sen a jak jej vykládat.“

James Hillman - Duše a sebevražda

Duše a sebevražda

James Hillman
Brilantní studie jungovského psychoterapeuta třetí generace o vzájemné provázanosti života a smrti. Kniha přináší nové, neobyčejně podnětné pohledy na problém sebevraždy, ale i na základní metodologické problémy moderní psychoterapie, a to ve vyhraněné konfrontaci medicínského a ryze analytického přístupu k tomuto problému. Sebevražda se autorovi jeví jako důsledek toho, že člověk promešká svou životní krizi a nenechá “zemřít” dosavadní způsob své existence.

C. G. Jung - Sto dopisů

Sto dopisů - Výbor z korespondence

C. G. Jung
Tento výbor z Jungovy korespondence čerpá výhradně z třísvazkových Dopisů (Briefe I-III) vydaných na počátku 70. let Anielou Jafféovou ve spolupráci s Gerhardem Adlerem v nakladatelství Walter. Výbor obsahuje především dopisy, v nichž Jung vyjadřuje svůj názor na některé klíčové problémy své psychologie i na aktuální otázky současného dění ve světě.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »