Rudolf Starý - Nakladatelství Sagittarius

Rudolf Starý - Sagittarius
Nakladatelství Sagittarius:
Hlavní náplní vydavatelské činnosti nakladatelství byla edice Astropsychologie, v níž vycházely knihy současných astrologů, kteří obohacují tradiční astrologii o poznatky hlubinné psychologie, především Jungovy komplexové (archetypové) psychologie.

WWW: www.sagittarius-rs.cz

Rudolf Starý - Nakladatelství Sagittarius
Nakladatelství Sagittarius
ukončilo 31. prosince 2022 svou činnost.
Zapomeňte!

Dosud neprodané knihy jsou na požádání volně k dispozici (za manipulační poplatek) u neziskové organizace

Spolek pro šíření astropsychologické literatury Sagittarius,
se sídlem Praha 8, Libeň, Konšelská 459/4, PSČ 180 00,
zast. předsedou Mgr. Petrem Lisým.

Seznam nabízené literatury:

Astrologické
Slunce
Liz Greenová - Astrologické Slunce
Astrologická
Luna
Astrologie
v poradenské praxi
Neaspektované
planety
Horoskop
mého dítěte
Partnerské
horoskopy
Uran
a Prometheus
Zděděné
horoskopy

Astrocykly

Autorské črty Rudolfa Starého
Rudolf Starý
Rudolf Starý
19. 12. 1939, 11:50 MET (10:50 UT)
Rohatec
Koch

Astrologické črty
Astrologické črty 2020
Astrologické črty 2021
Astrologické črty 2022
Astrologické črty 2023

Zpozdilé úvahy 2023


Autorské knihy Rudolfa Starého
Rok
Rudolf Starý - Pozdní sběr

Pozdní sběr - Hermeneutické črty

Příležitostné úvahy o nejrůznějších existenciálních tématech se zaměřením na jejich výklad.

Vyjde v květnu 2015
2015

Rudolf Starý - Podobnosti III

Podobnosti III - Astropsychologická hermeneutika

Třetí, závěrečná část hermeneutických textů, jejichž hlavním tématem je vztah Jungovy psychologie a náboženství.
2012

Rudolf Starý - Podobnosti II

Podobnosti II - Astropsychologická hermeneutika

Hlavními tématy jsou předpojatost jako přirozený důsledek vzájemné podmíněnosti vnímajícího a vnímaného, význam imaginace v Jungově psychologii, jednota, dvojjedinost a dvojnost na pozadí novoplatónského modelu světa, axiom Marie Prorokyně z hlediska kristovského paradigmatu individuace, otázka, zda má žena duši, kruciální téma "vyvolávání skutečnosti" ad. Součástí knihy jsou také vybrané kazuistiky z astropsychologie. Nechybějí ani črty k obveselení a závěr knihy tvoří obligátní Prostořekosti.
2009

Rudolf Starý - Podobnosti

Podobnosti I - Astropsychologická hermeneutika

Zkusmý pohled na svět z hlediska hermetického (analogického) způsobu myšlení, a to v perspektivě jungovské psychologie a s využitím astrologické symboliky. Kniha obsahuje přednášky, esejistické črty a krátké reflexe na nejrůznější aktuální témata. Ústřední otázkou je možnost obnovení vertikálního prožívání světa pomocí Jungovy archetypové psychologie, jež podle názoru autora navazuje na hermetické (novoplatónské) myšlení antiky a středověku.
2005

Rudolf Starý - Sedm jungovských rozhovorů (1988 - 1991)

Sedm jungovských rozhovorů (1988 - 1991)

Tyto rozhovory vycházely původně v časopisu Prostor. Dotazovaným účastníkem rozhovorů byla v duchu hermetických hříček fiktivní postava doc. Karla Krejzy z neméně fiktivního Ústavu pro astrologii a společenský výzkum.
2004

Rudolf Starý - Cheirón, asklepiovská medicína a jungovská psychologie

Cheirón, asklepiovská medicína a jungovská psychologie

Příčný pohled jungovskou psychologií, řeckou mytologií a astrologií na některé aktuální otázky soudobého myšlení a procesu individuace.
2000

Rudolf Starý - Filmová hermeneutika

Filmová hermeneutika

Výbor z filmových recenzí 1981 - 1994 s uvodní studií O hermeneutice
1999

Rudolf Starý - Potíže s hlubinnou psychologií

Potíže s hlubinnou psychologií

Autor se zabývá z hlediska Jungovy analytické psychologie světonázorovými předsudky dnešní doby, a především polemizuje s racionalistických a objektivistickým redukcionismem. Studie, která vznikla už v první polovině osmdesátých let, objasňuje základní termíny a přístupy, kterými jungovská psychologie uchopuje psychický život jednotlivce a společnosti.
1990


Překlady knih - Astropsychologie
Howard Sasportas - Astrologické domy a Ascendent

Astrologické domy a Ascendent

Howard Sasportas
Autor, přední astrolog z londýnského Střediska pro psychologickou astrologii, podává v knize charakteristiku jednotlivých domů horoskopu, rozebírá je z hlediska nejrůznějších uskupení (rohové, následné, padající atd.), formuluje základní principy výkladu domů a vyjmenovává nejdůležitější atributy Ascendentu v jednotlivých znameních. Kniha obsahuje rovněž stručnou informaci o různých systémech dělení domů.

Liz Greeneová - Saturn

Saturn - Nový pohled na starého ďábla

Liz Greeneová
2. vydání
Dnes již klasické dílo psychologické astrologie. Charakteristika Saturna podle živlů a domů, výklad aspektů Saturna k ostatním planetám a Saturn v synastrii.

Markus Jehle - Astrocykly

Astrocykly - Jak můžeme utvářet svou budoucnost

Markus Jehle
Ve své nejnovější knize ukazuje M. Jehle, jaké nejvýznamnější planetární cykly a konstelace se vytvoří mezi lety 2010 až 2020. Jsou to mj. Pluto v Kozorohu (2008–2024), Saturn ve Vahách (2009–2012), ve Štíru (2012–2015) a ve Střelci (2014–2015), cyklus Saturn/Uran (1988–2032), Uran v Beranu (2010–2019), kvadrát Uran/Pluto a Saturn/Pluto atd.
Autor nejprve stručně charakterizuje jednotlivé konstelace a v souvislosti s nimi si klade vždy několik zásadních otázek, jak bychom na ně mohli reagovat a podílet se ta na utváření své budoucnosti.

Jako motto své studie si Markus Jehle zvolil aforismus Antoina de Saint Exupéryho: "Neměli bychom chtít předvídat budoucnost, nýbrž měli bychom ji umožnit."

Klemens Ludwig - Horoskop mého dítěte

Horoskop mého dítěte

Klemens Ludwig
Příručka umožňující rodičům lépe poznat své děti, a to i těm, kteří jsou v astrologii nováčky. Autor jim nabízí srozumitelný a logicky uspořádaný systém, pomocí něhož mohou objevovat jednotlivé vlastnosti a sklony dítěte a rozvíjet jeho individuální osobnost. Hlavní pozornost je věnována Luně a jejímu postavení ve znameních horoskopu. Za klíčové body dětského horoskopu označuje autor Dračí ocas, IC a AC. Součástí výkladu jsou i ostatní osobní planety a transsaturnské planety, vliv transitů na vývoj dítěte a synastrie rodičů a dětí.

Markus Jehle - Astrologie v poradenské praxi

Astrologie v poradenské praxi

Markus Jehle
Podnětná a svěže napsaná příručka určená nejen pro astrology, kteří poskytují konzultace, ale i pro všechny zájemce o astrologii, kteří chtějí proniknout do tajemství výkladu horoskopu. Autor rozčlenil látku podle témat vztahujících se k jednotlivým planetám a jejich vzájemným aspektům (např. Pluto/Slunce, Pluto/Luna atd.) a stručně naznačuje, s čím se lidé, kteří mají tato témata ve svém horoskopu, musí v životě vyrovnávat a jjaké možnosti se jim nabízejí.

Beatrix Braukmüller - Zděděné konstelace v horoskopu

Zděděné konstelace v horoskopu

Beatrix Braukmüller
Autorka se ve své knize zabývá dosud nedostatečně zpracovanou tématikou dědičnosti konstelací v horoskopech druhé až čtvrté generace. Vymezuje nejprve význam rodičovských symbolů v horoskopu, především Slunce a Luny, a aspektů, které vytvářejí s ostatními planetami horoskopu. Na příkladu anglické královské rodiny pak ukazuje, jak se určité aspekty prolínají horoskopy několika generací. V další části knihy uvádí v podrobnějším rozboru několik příkladů ze své konzultační praxe.

Markus Jehle - Partnerské horoskopy

Partnerské horoskopy

Markus Jehle
M. Jehle se v této knize zabývá problematikou, která se tradičně označuje jako synastrie a spočívá v aspektovém porovnávání dvou (partnerských) horoskopů. Autor nejprve probírá témata jednotlivých planet ve formě: Slunce partnera v tvém 1., 2. atd. domě, dále Slunce partnera v aspektu na tvé Slunce, Lunu, Merkura atd. Další kapitolu knihy tvoří charakteristika Venuše a Marta ve znameních zvěrokruhu: Venuše v Beranu, Venuše v Býku atd. Třetí část knihy obsahuje praktické pokyny pro výklad horoskopu ve formě relevantních otázek.

Liz Greenová - Astrologické Slunce

Astrologické Slunce

Liz Greenová
LIZ GREENEOVÁ se ve svém výkladu astrologického významu Slunce opírá především o Apollóna jako nositele Slunce v řecké mytologii. Zabývá se jeho jednotlivými rysy a vlastnostmi a na vybraných příkladech ukazuje, jak se projevují v postaveních Slunce v horoskopech našich současníků. Přitom se soustřeďuje hlavně na aspekty Slunce s vnějšími planetami – Plutem, Neptunem a Uranem.

Gabriel E. Affentranger - Neaspektované planety

Neaspektované planety

Gabriel E. Affentranger
Podle údajů autora této knihy asi 5- 15% horoskopů obsahuje jednu nebo více neaspektovaných planet. Přesto dosud neexistuje speciální monografie věnovaná tomuto problému. Autor podává nejprve obecnou charakteristiku neaspektovaných planet, jejich základní rysy a způsob projevu. Následuje výklad jednotlivých neaspektovaných planet (Slunce, Luna atd.) včetně typického příkladu a seznamu známých osobností s příslušnou neaspektovanou planetou. Knihu uzavírají autorovy návrhy na integraci odloučených planet do celkové osobnosti člověka.

Darby Costellová - Astrologická Luna

Astrologická Luna

Darby Costellová
Autorka působí ve Středisku psychologické astrologie v Londýně, jejímž vedoucím je Liz Greeneová. Kniha vznikla na základě přednášek pořádaných v rámci výuky tohoto střediska. Autorka věnuje pozornost mýtům, jimiž je Luna opředena a jež jí dodávají archetypický význam. Rozebírá postavení Luny ve čtyřech živlech, její postavení v domech a aspekty Luny k ostatním planetám. Všímá si rovněž transitů planet přes Lunu a progresivní Luny.

Richard Tarnas - Prométheus a Uran

Prométheus a Uran

Richard Tarnas
Autor je docentem filosofie a psychologie na Kalifornském institutě integrálních studií, kde spolu se Stanislavem Grofem vede kurs Psýcha a kosmos. Ve své knize přichází s myšlenkou, že význam planety Uran koresponduje spíše s mýtickou postavou Prométhea než s bohem Úranem řecké mytologie. pro tuto svou hypotézu přináší množství zajímavých a přesvědčivých příkladů z oblasti vědy, techniky, literatury a umění. Jeho neobyčejně podnětná studie je určena nejen astrologům, ale také zájemcům o širší souvislosti vesmíru a lidské kultury z hlediska hermetické zásady ”Jak nahoře, tak i dole”.
Pokud si někdo klade otázku, zda astrologie opírající se o jungovské pojetí synchronicity může přinášet relevantní poznatky z dějin lidské kultury, je tato Tarnasova kniha nejvhodnějším úvodem do vážného studia současné astrologie.

Liz Greeneová - Transity a progrese v individuálním horoskopu

Transity a progrese v individuálním horoskopu

Liz Greeneová
Kniha vznikla na základě přednášek v londýnském Středisku pro psychologickou astrologii. Autorka rozlišuje tři roviny, na nichž se transity a progrese projevují: rovinu významu (teleologickou rovinu), emocionální rovinu a materiální rovinu. Klade si rovněž otázku, kdy ve skutečnosti k těmto projevům dochází a jak souvisejí vnější události s jejich vnitřním prožíváním. Na příkladu několika horoskopů ukazuje, jak lze pracovat s transity a progresemi v individuálním horoskopu.

Hermann Meyer - Astrologie a psychologie

Astrologie a psychologie

Hermann Meyer
Autor, přední mnichovský astrolog, podává v knize úvod do současné psychologické astrologie. Kromě výkladu dvanácti kosmických principů v korespondenci se základními lidskými schopnostmi se zabývá rovněž otázkou, jak se vymanit ze stísňujícího vlivu Saturna v aspektaci k jednotlivým planetám.

Howard Sasportas - Planety a znamení v domech horoskopu

Planety a znamení v domech horoskopu

Howard Sasportas
Nepostradatelná příručka pro výklad horoskopu pro začátečníky i pokročilé. Autor v ní podává stručnou charakteristiku postavení jednotlivých planet a znamení v domech horoskopu (Slunce v 1.-12. domě atd.); všímá si rovněž významu lunárních uzlů a pravděpodobných korespondencí Cheirona. Kniha je zakončena případovou studií, která je modelovou ukázkou výkladu horoskopu, jak ji provádí současná psychologická astrologie.

Erin Sullivanová - Venuše

Venuše - Planeta lásky a tvořivosti

Erin Sullivanová
Přední astroložka patřící do okruhu londýnského Centre of Psychological Astrology rozebírá ve své knize širší souvislosti mytologie Eróta a Afrodíty/Venuše, především ve vztahu k lásce a tvořivosti.

Markus Jehle - Transity planet

Transity planet - Tvůrčí astrologie pro pokročilé

Markus Jehle
Autor nejprve obecně charakterizuje transity jednotlivých planet a pokračuje výkladem transitů jednak v domech horoskopu, jednak v aspektech k planetám radixu. Naznačuje vždy první tři možnosti, jež transit nabízí, a ukazuje, jaké to má důsledky, jestliže zůstane nevyužit. Svěže napsaná pomůcka vybízející k tvůrčímu přístupu k astrologii.

Lianella Livaldi-Launová - Lilit - setkání s bolestí

Lilit - setkání s bolestí

Lianella Livaldi-Launová
Autorka, italská astroložka, podává v knize své pojetí Černé Luny označované jako Lilit. Vychází z jejího mytologického významu a na základě mnoha zajímavých příkladů ukazuje význam tohoto citlivého bodu při výkladu horoskopu. Kniha je doplněna efemeridami Lilit pro období 1900-2049.

Sagittarius - Astrologický sborník 2002

Astrologický sborník 2002

Články – interview – případové studie – astrologické etudy – nová témata v astrologii – astrologie a homeopatie – astrologie a film – recenze – inzeráty.

Liz Greeneová - Duše a vesmír

Duše a vesmír

Liz Greeneová
Známá jungovká psychoterapeutka a astroložka se v této knize věnuje rozboru mezilidských vztahů a používá k tomu základních pojmů jungovské psychologie (psychické funkce, Stín, Anima, Animus) v korespondenci s astrologickou symbolikou.


Překlady knih - Jungiana
Ernst Aeppli - Psychologie snu

Psychologie snu

Ernst Aeppli
Dnes již klasická práce švýcarského psychologa, žáka a spolupracovníka C. G. Junga, ERNSTA AEPPLIHO (1892–1954) je založena na poznatcích moderní hlubinné psychologie a je zasvěceným úvodem do výkladu snů. Je určena těm, kdo se chtějí ze svých snů dozvědět o sobě a svých životních problémech to, co v denním shonu uniklo jejich vědomí. Autor v úvodu píše: „Většina lidí mívá sny; ale jen málokdo chápe jejich smysl. Těm, kdo se snaží vědomě utvářet svůj život, a nechtějí přitom opomíjet sny jako důležitá sdělení své psýchy, přichází na pomoc tato kniha, aby jim poskytla základní poučení o tom, co je to sen a jak jej vykládat.“

James Hillman - Duše a sebevražda

Duše a sebevražda

James Hillman
Brilantní studie jungovského psychoterapeuta třetí generace o vzájemné provázanosti života a smrti. Kniha přináší nové, neobyčejně podnětné pohledy na problém sebevraždy, ale i na základní metodologické problémy moderní psychoterapie, a to ve vyhraněné konfrontaci medicínského a ryze analytického přístupu k tomuto problému. Sebevražda se autorovi jeví jako důsledek toho, že člověk promešká svou životní krizi a nenechá “zemřít” dosavadní způsob své existence.

C. G. Jung - Sto dopisů

Sto dopisů - Výbor z korespondence

C. G. Jung
Tento výbor z Jungovy korespondence čerpá výhradně z třísvazkových Dopisů (Briefe I-III) vydaných na počátku 70. let Anielou Jafféovou ve spolupráci s Gerhardem Adlerem v nakladatelství Walter. Výbor obsahuje především dopisy, v nichž Jung vyjadřuje svůj názor na některé klíčové problémy své psychologie i na aktuální otázky současného dění ve světě.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Štír Štíru
ukázat kalendář »